เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 22 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 81  
 
งบแสดงฐานะการเงิน [ 10 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 86  
 
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 [ 10 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 132  
 
งบเงินสะสม [ 10 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 73  
 
งบทดลองหลังปิดบัญชี [ 10 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 124  
 
กระดาษทำการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 [ 10 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 87  
 
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 [ 10 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 80  
 
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด (ต่อ) [ 10 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานรับ - จ่าย เงินสด [ 10 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)     2