เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2539
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 24/4 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร และศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 28 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321 มีพื้นที่ทั้งหมด 43.51 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 27,193 ไร่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เจดีย์
ต.ศาลาขาว
อ.อู่ทอง
อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 
 
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นที่ลุ่มบริเวณ หมู่ที่ 1 (บ้านดอนระกำ) หมู่ที่ 2 (บ้านไผ่แปลกแม่), หมู่ที่ 3 (บ้านวังฆ้อง) และ หมู่ที่ 6 (บ้านไผ่ลูกนก)
 
 
 
สภาพภูมิอากาศของตำบลสวนแตง โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมมี 3 ฤดูกาล ได้แก่

ฤดูฝน จึงมีฝนตกชุก เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกเดือนกันยายน

ฤดูร้อน อากาศค่อนข้างร้อนและแห้ง เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน

ฤดูหนาว อากาศไม่หนาวจัด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วงๆ ช่วงหนาวเย็นที่สุด อยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึงสิ้นเดือนมกราคม
 
 
 

การเกษตร
อาชีพส่วนใหญ่ที่สำคัญของตำบลสวนแตง ได้แก่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำสวน สำหรับพืชที่ปลูกกันมากได้แก่ ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ละมุด มะละกอ ชมพู่ ฝรั่ง ขนุน เป็นต้น ส่วนใหญ่จะปลูกแบบท้ายไร่ปลายนา หรือตามสวนหลังบ้าน และปลูกหลายๆ ชนิดรวมกันไว้ สำหรับบริโภค และจำหน่ายเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีผักและไม้ดอก ได้แก่ ถั่วฝักยาว, ฟักเขียว, แตงกวา, คะน้า, มะเขือ, พริก และดอกดาวเรือง เป็นต้น

การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมือง โดยปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว สัตว์ที่เลี้ยงกันมากได้แก่ วัว, สุกร, ไก่ และเป็ด เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพการจัดตั้งฟาร์ม ได้แก่ เป็ดไข่ และ ไก่ เป็นต้นรวมทั้งขุดบ่อเลี้ยงปลา ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาแรด และปลายี่สก เป็นต้น
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,060 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,887 คน คิดเป็นร้อยละ 47.64

หญิง จำนวน 3,173 คน คิดเป็นร้อยละ 52.36
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,550 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 139.28 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านดอนระกำ 358 422 780 190  
2   บ้านไผ่แปลกแม่ 317 360 677 176
  3   บ้านวังฆ้อง 587 624 1,211 317  
4   บ้านอุโมงค์ 135 152 287 70
  5   บ้านป่าสำดำ 354 390 744 210  
6   บ้านไผ่ลูกนก 269 295 564 144
  7   บ้านดอนคูณ 320 356 676 171  
8   บ้านท่าช้าง 256 265 521 127
  9   บ้านหนองกระทุ่ม 291 309 600 145  
    รวม 2,887 3,173 6,060 1,550
ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 ที่มา สำนักบริหารทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี