เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
   
 
สพ 0023.3/ว21302 พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว21266 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว21265 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว21227 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว21267 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21128 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่ อปท. แก้ไขใหม่  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว 1257 การรายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการ  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 21229 กำหนดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-NET ประจำปี2560  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21197 ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมฯ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว 21195 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 21116 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว1252 ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21065 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21064 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21128 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่ อปท.  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21113 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21096 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว21078 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคฯ  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 443