ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
   
 
สพ 0023.3/ว 12518 เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12522 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว12487 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12472 ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว12470 การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.พ.ศ.2561  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว12471 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 738 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว12404 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว12465 แจ้งรายละเอียดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 737 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว12450 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 1-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 2-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 3-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 4-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว1155 5-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 6-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 7-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 426