กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.สวนแตง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล

 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและย [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 13 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้กับโรงเรียนภายในตำบลสวนแตง ภาคเ [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไ [ 4 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการในส่วนงานต่างๆ [ 31 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้มาประเมิน และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 30 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมชมงาน เทศกาลอาหารพื้นบ้าน และการแสดงพื้นถิ่น จ.สุพรรณบุร [ 25 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ของสำนักปลัด [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการควบคุมและ [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข [ 18 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการอาหารเสริมนมโรงเรียนภายในตำบลสวนแตง ภาคเรียนที่ 1/2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้กับ ศพด.บ้านสังฆจายเถร เปิดเทอม [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูกระจก ห้องกองช่าง [ 10 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถขยะ [ 10 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ห้องกองสวัสดิการฯ [ 8 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด [ 8 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.สวนแตง อ.เม [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 1 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ต.สวนแตง อ.เมืองฯ จ.สุพ [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 1 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 1 
โครงการผังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 4 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทรุด หมู่ที่ 3 [ 4 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมุ่ที่ 6,9 [ 19 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 3 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย [ 30 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 28 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
โครงการจ้างขุดลอกคูคลองส่งน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช ม.3 บ้านวังฆ้อง [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 55 
โครงการจ้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก ม.6 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 57 
โครงการจ้างซ่อมแซมโดยลงหินคลุกและลูกรัง ม.6 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 53 
โครการจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ม.1,2,6,8 [ 27 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 55 
โครงการจ้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง ม.6 [ 22 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 54 
โครงการจ้างฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 45 
โครงการจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร หมู่ที่ 8 [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 48 
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนขนานคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 47 
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่แปลกแม่ แล [ 24 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 48 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.1,2,3,4,5,7 และ ม. 9 [ 8 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 94 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เและการจัดทำแผนปฏิบ [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 81 
โครงการจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลสวนแตง [ 15 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 90 
 
 
 
สพ 0023.3/ว 12518 เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 12522 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว12487 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 12472 ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว12470 การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.พ.ศ.2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว12471 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 738 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว12404 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว12465 แจ้งรายละเอียดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 737 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว12450 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว11552 1-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว11552 2-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว11552 3-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว11552 4-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว1155 5-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว11552 6-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว11552 7-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว11552 8-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว11552 9-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
 
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1756  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กิจกรรมที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1786  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1766  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (24 ก.ย. 2559)    อ่าน 299  ตอบ 1  
คนสุพรรณอยากกลับบ้าน (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 1409  ตอบ 4  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดส (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 244  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (21 มิ.ย. 2559)    อ่าน 394  ตอบ 0  
ขาดน้ำดื่มน้ำใช้ เราจะทำไงกันดี (10 เม.ย. 2559)    อ่าน 551  ตอบ 5  

 
 
 
 
 
ทต.เดิมบาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.เดิมบาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ ต้องการรับโอนปลัดซี 8 (21 พ.ค. 2561)    อ่าน 110  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม การซ่อมโคมไฟฟ้าที่ชำรุด(เสีย) (2 พ.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
   
ทต.หนองกระทุ่ม ประกาศเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม เรื่อง การเปิดเผยราคาลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองกระทุ่ม ประกาศเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองกระทุ่ม ประกาศเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
     
 
 
 


ผ้าทอ

วัดสังฆจายเถร