ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 


นายวิเชียร ปัดชาบุก
ประธานสภา อบต.สวนแตง
 


นายเฉลา พงษ์สุทัศน์
รองประธานสภา


พันจ่าเอกวีระ หกสาย
เลขานุการสภา
 
 


นายจรุญ พรมเดช
สมาชิกสภา อบต.สวนแตง หมู่ที่ ๑


นายชาลี ทองอินทร์
สมาชิกสภา อบต.สวนแตง หมู่ที่ ๑


นายอัฐกฤตย์ ขำศิริ
สมาชิกสภา อบต.สวนแตง หมู่ที่ ๒


นายธนธัช เรือนเพชร
สมาชิกสภา อบต.สวนแตง หมู่ที่ ๒


นายคล้อย พันยิ้ม
สมาชิกสภา อบต.สวนแตง หมู่ที่ ๓


นายสวงค์ สุขเจรญนุกูล
สมาชิกสภา อบต.สวนแตง หมู่ที่ ๓