เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
     
1. การคมนาคมภายในตำบล อาศัยเส้นทางคมนาคมทางบก โดยรถยนต์ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญได้แก่
 
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3318 (ดอนแจง-เก้าห้อง)
 
ถนนอบจ.สพ.2004 (วัดสังฆจายเถร-บ้านไผ่ลูกนก)
 
ถนนกรมโยธาธิการ สพ.2007 (บ้านดอนโพธิ์ทอง-บ้านสะพานดำ)
 
ถนนอบจ.สพ.2070 (บ้านดอนคูณ-บ้านไร่)
 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สพถ.110-03 (บ้านสังฆจายเถร)
 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สพถ.110-02 (บ้านดอนระกำ)
 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สพถ.110-01 (บ้านวังฆ้อง-บ้านหนองกระทุ่ม)
 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สพถ. 110-04 (บ้านวังฆ้อง-บ้านดอนระกำ)
2. ทางด้านการบริการรถรับ-ส่ง มีรถ บขส.สายสุพรรณบุรี - กาญจนบุรี, และสายสุพรรณบุรี - กรุงเทพฯ รถเมล์ภายในหมู่บ้านสายมะขามล้ม - อู่ทอง
3. การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล สภาพถนนซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและชุมชนบางช่วงเป็นถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนดิน ถนนลงหินคลุกและถนนลูกรังซึ่งมีสภาพดีและมีการชำรุดบางส่วนภายในเขตพื้นที่
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ แม่น้ำท่าว้า ซึ่งไหลผ่านทิศตะวันตกของตำบลสวนแตงติดกับเขตของอำเภออู่ทอง
 
 
 
1. น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย, ลำน้ำ ได้แก่ ลำน้ำท่าว้า
2. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.) ตำบลสวนแตงมีทรัพยากรธรรมชาติ คือ มีการค้นพบแหล่งน้ำมันดิบเพื่อใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 แห่ง ที่ตั้งของบ่อน้ำมันอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 (บ้านดอนระกำ) จำนวน 2 แห่ง และบริเวณหมู่ที่ 3 (บ้านวังฆ้อง) จำนวน 2 แห่ง และปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการสำรวจขุดเจาะเพิ่ม