เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนแตง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย การอยู่โดยอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งของชาวบ้านสวนแตง ปัจจุบันตลาดเจริญ วัดก็เจริญ ควบคู่กันไป คาดว่าในกาลอนาคตยังคงจะเจริญรุดหน้าไปอีกหากทุกคนยังรัก “สวนแตง” ถิ่นที่กำเนิด
 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ลูกนก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังฆจายเถร
2. อัตราการมีส้วมใช้ ร้อยละ 100 และใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
     
1. ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
2. วัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จำนวน 5 แห่ง
 
วัดการ้อง
 
วัดม่วง
 
วัดศรีสันต์มณฑาราม (วัดไผ่แปลกแม่)
 
วัดใหม่เจริญผล (วัดไผ่ลูกนก)
 
วัดสังฆจายเถร
 
1. ประเพณีทำบุญในงานพิธีต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ
2. ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆทางศาสนา ทำบุญที่วัดทุกวันพระ งานประจำปีของตำบลสวนแตง
 
ช่วงเดือนมีนาคม งานประจำปีวัดสังฆจายเถร
 
ช่วงเดือนเมษายน งานสรงน้ำผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระ
 
ช่วงเดือน 7 - 8 งานทำบุญกลางบ้านหมู่ 7, และหมู่ 3
 
ช่วงเดือน 10 งานประเพณีสารทเดือน10 ชองชาวตำบลสวนแตงเชื้อสายลาวเวียง
 
ช่วงเดือน 12 งานประเพณีสารทไทย ของชาวตำบลสวนแตงเชื้อสายไทย
 
     
1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
 
โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก
 
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร (โรงเรียนขยายโอกาส)
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร
4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 2 (บ้านไผ่แปลกแม่)