เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 


พันจ่าเอกวีระ หกสาย
ปลัด อบต.สวนแตง


นางรังวัลย์ เกตุมณี
รองปลัด อบต.สวนแตง
 
 


นางสาววัลลภา เจ็ดกริช
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวัชระชัย มณเฑียร
นิติกร


นางสุดารัตน์ อินทร์แตง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุภีร์ สมมาก
นักทรัพยากรบุคคล


นายสมัย แสงใส
นักการ


นายเฉลิมพงษ์ ดีเสือ
พนักงานขับรถยนต์


นางสัมฤทธิ์ พรหมจันทร์แดง
คนงานทั่วไป