เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
 
   

ก่อสร้างถนนให้เพียงพอต่อการคมนาคม และการขนส่งของประชาชน

จัดหาและจัดสร้างแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ และเพียงพอ

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีคุณภาพที่ดี

ติดตั้ง ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะที่มีมาตรฐาน

การวางรากฐานระบบผังเมือง
 
 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

เผยแพร่และอบรมให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และอื่นๆและเกิดประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีให้แก่ประชาชน
 
 

ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และการจัดเก็บรายได้อื่นๆให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสารพิษ
 
 

ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้ทุกด้าน แก่ประชาชนทั่วไปให้มีศักยภาพ และความสามารถ

ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ

จัดตั้งและฝึกอบรมอปพร.ในพื้นที่

ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ

การอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน เด็ก และเยาวชน
 
 

จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดระบบการป้องกันและควบคุมมลพิษ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบริการทางสาธรณสุข

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการกำจัดขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่