เทศบาลเมืองชุมแสง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ตำบลสวนแตงมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประมาณร้อยละ 98 และส่วนที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าสาธารณะ ได้มีการดำเนินงานขยายเขตการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาแล้วอย่างต่อเนื่องทุกปี
 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสารเป็นส่วนใหญ่

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง

เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
 
 
1. ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากระบบประปาส่วนภูมิภาค เช่นหมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9
2. น้ำประปาหมู่บ้าน ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ เป็นหมู่ที่ 1
 

ลานตากข้าว จำนวน 10 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน และก๊าช จำนวน 6 แห่ง (ปั้มหลอด)

โรงสี จำนวน 1 แห่ง

ร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 7, 8, 9
 
   

วัดสังฆจายเถร

วัดไผ่แปลกแม่