นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 68,408 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 มี.ค. 64แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แชร์  
24 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
3 เม.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 63)  แชร์  
4 ก.พ. 63ประกาศฯ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต.สวนแตง แชร์  
15 ม.ค. 63ประกาศฯ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
9 ม.ค. 63ประกาศฯ การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.สวนแตง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 ม.ค. 63ประกาศฯ มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ แชร์  
6 ม.ค. 63ประกาศฯ ใช้มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
6 ม.ค. 63ประกาศฯ ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
6 ม.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) แชร์  
24 ต.ค. 62แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
22 ต.ค. 62แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
7 พ.ค. 62ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
13 มี.ค. 62การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม) แชร์  
13 มี.ค. 62การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสาธารณสุขฯ) แชร์  
13 มี.ค. 62การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองการศึกษาฯ) แชร์  
13 มี.ค. 62การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองช่าง) แชร์  
13 มี.ค. 62การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองคลัง) แชร์  
13 มี.ค. 62การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สำนักปลัด) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 28 รายการ
เปลี่ยนภาษา