นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 68,450 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ค. 58คู่มือ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีบุคคลธรรมดา แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีบุคคลธรรมดา แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีบุคคลธรรมดา แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การแจ้งถมดิน แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การแจ้งขุดดิน แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารฯ แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด แชร์  
30 ก.ค. 58คู่มือ การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา