เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่863 มิ.ย. 62
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 25624219 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง)555 เม.ย. 62
แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 25623221 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561385 มี.ค. 62
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี3413 ก.พ. 62
คู่มือ มาตรการป้องกันการรับสินบน4810 ต.ค. 61
คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์5610 ต.ค. 61
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ332 ต.ค. 61
คู่มือ การปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรแกรม DBD)332 ต.ค. 61
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 26613328 ก.ย. 61
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)3128 ก.ย. 61
คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน7325 ก.ค. 61
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง)534 เม.ย. 61
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)3230 มี.ค. 61
รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25613320 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB