เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่1303 มิ.ย. 62
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256225919 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง)905 เม.ย. 62
แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 25626721 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561765 มี.ค. 62
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี6313 ก.พ. 62
คู่มือ มาตรการป้องกันการรับสินบน9510 ต.ค. 61
คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์9910 ต.ค. 61
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ712 ต.ค. 61
คู่มือ การปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรแกรม DBD)752 ต.ค. 61
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 26615928 ก.ย. 61
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)6328 ก.ย. 61
คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน10725 ก.ค. 61
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง)804 เม.ย. 61
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)5830 มี.ค. 61
รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25615920 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB