นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 6,892 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 มิ.ย. 62มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ แชร์  
19 เม.ย. 62ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
5 เม.ย. 62ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) แชร์  
21 มี.ค. 62แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
5 มี.ค. 62ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
13 ก.พ. 62นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี แชร์  
10 ต.ค. 61คู่มือ มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
10 ต.ค. 61คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์ แชร์  
2 ต.ค. 61คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
2 ต.ค. 61คู่มือ การปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรแกรม DBD) แชร์  
28 ก.ย. 61รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2661 แชร์  
28 ก.ย. 61ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) แชร์  
25 ก.ค. 61คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
4 เม.ย. 61ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) แชร์  
30 มี.ค. 61ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) แชร์  
20 ก.พ. 61รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา