เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
บริษัท ปตท.สผ.จำกัด มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ “การจัดทำเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณวัด และสถานที่ให้บริการสาธารณะอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านป่าสำดำอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 7 บ้านดอนคูณอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ให้ประชาชนมารับหน้ากากผ้าอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในห้องสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมมอบหน้ากากผ้าให้พระสงฆ์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่ราชการอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพกาศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 4 5) อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 63อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 2 3)อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 1 6)อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมู่ที่ 7 8 9)อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB