เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องอบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
โครงการเยาวชนวัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
โครงการคืนสาลีให้คนสาลี ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 7 รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 78.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร เริ่มต้นจากบ้านนายบุญเลี้ยง เกษตรบริบูรณ์ ถึงบ้านนางญาดาวดี นิลเปี่ยมอบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้้ำ หมู่ 1อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 6อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
งานมุทิตาจิต แด่​คุณครู​ สุมาลี​ โพธิ์พันธุ์​ ครูผู้เกษียณอายุราชการ​ของโรงเรียนบ้านกระทู้อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
โครงการค่ายเยาวชน สำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 9อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่ หมู่2 และ หมู่ 7 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม (สำนักปลัด) อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่ หมู่2 และ หมู่ 7อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจอบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
เลื่อนการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปอบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.50MB