เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

..............................................................

                   ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

                   อาศัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ดังต่อไปนี้

                   1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง

                             คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

                             จำนวน  3  คน

                    2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                             2.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

                                   ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 นาฬิกา

                             2.2 สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

                   3. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

                    4. การยื่นใบสมัคร

                             ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                             4.1 ใบสมัคร

                             4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

                             4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                             4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา

                             4.5 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และติดยาเสพติดให้โทษ

                             4.6 สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

                    5. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

                             5.1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                                      (1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                                      (2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

                                      (3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

                                      (4) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต

                             5.2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                                      (1) ติดยาเสพติดให้โทษ

                                       (2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

                                      (3) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

                                      (4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                                      (5) อยู่ระหว่างการถูกระงับการใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง

                                      (6) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

                                      (7) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

                                      (8) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

                                      (9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         

          ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗ เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

พันจ่าเอก วีระ  หกสาย

(วีระ  หกสาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 1.25MB