เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศฯ สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

หมายเหตุ : 1. โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่างระหว่างกัน 2. จำกัด 1 ครัวเรือน 1 สิทธิ

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักปลัด อบต.สวนแตง หมายเลขโทรศัพท์ 035-969667 ต่อ 101 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB