เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แชร์

 

                    ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 และนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอเมืองสุพรรณบุรี ที่ สพ 0023.6/3600 ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

                     อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 39 และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 มาตรา 9 ภายใต้ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่    1    เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2563

 

สามารถตรวจดูข้อบัญญัติฯ ฉบับเต็มได้ที่นี่ !!คลิก!!

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB