นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 68,445 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 64ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 แชร์  
19 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์ การมอบหน้ากากอนามัย ครัวเรือนละ 1 กล่อง แชร์  
5 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2564 พร้อมรับชำระค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย แชร์  
1 เม.ย. 64ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564 แชร์  
15 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ ตารางการเก็บขยะของรถบรรทุกขยะมูลฝอย อบต.สวนแตง แชร์  
12 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
9 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการหมู่บ้านปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 แชร์  
24 ธ.ค. 63สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครงาน แชร์  
22 ธ.ค. 63!!!ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร!!! แชร์  
13 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณีอุทกภัย ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 62 ราย แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณี อุทกภัย ปี พ.ศ. 2563 แชร์  
21 ต.ค. 63ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย กรณีอุทกภัย ปี พ.ศ. 2563 แชร์  
1 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
16 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันฉีดพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบท เพื่อป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ แชร์  
4 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ กรณีเกิดวาตภัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แชร์  
25 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
22 พ.ค. 63ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
19 พ.ค. 63ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง แชร์  
1 พ.ค. 63ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 90 รายการ
เปลี่ยนภาษา