นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 48,508 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564

1 เมษายน 2564 7 ครั้ง ปรานี อิ่มพันธแบน แชร์  

ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาชนชาวตำบลสวนแตง ผู้มาติดต่อราชการ หรือใช้บริการต่าง ๆ ของ อบต.สวนแตง ตอบคำถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประกอบการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ของ อบต.สวนแตง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณค่ะ

EIT64

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
EIT64.jpg27.88 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา