นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 68,452 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ธ.ค. 63ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 แชร์  
30 พ.ย. 63ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.สวนแตง ประจำปี 2564 แชร์  
14 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของผู้เสียภาษี แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศ การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศ แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
20 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
12 มิ.ย. 63ประกาศฯ การขยายเวลาประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง (ภ.ด.ส.1) หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 แชร์  
30 มี.ค. 63ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 แชร์  
18 ต.ค. 62ประกาศฯ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศฯ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.สวนแตง ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศฯ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.สวนแตง ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศฯ แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศฯ ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ แชร์  
30 เม.ย. 62ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
15 ก.พ. 62ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 22 รายการ
เปลี่ยนภาษา