เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563930 มี.ค. 63
ประกาศฯ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง4518 ต.ค. 62
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563211 ต.ค. 62
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563271 ต.ค. 62
ประกาศฯ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.สวนแตง ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่251 ต.ค. 62
ประกาศฯ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.สวนแตง ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่341 ต.ค. 62
ประกาศฯ แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563221 ต.ค. 62
ประกาศฯ ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ351 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 25626930 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 256212715 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562883 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้มาประเมิน และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25617730 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB