เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 25634322 ธ.ค. 63
ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.สวนแตง ประจำปี 256412930 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของผู้เสียภาษี11914 ต.ค. 63
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564221 ต.ค. 63
ประกาศ การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 25641311 ต.ค. 63
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่211 ต.ค. 63
ประกาศ แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564201 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256315720 ส.ค. 63
ประกาศฯ การขยายเวลาประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง (ภ.ด.ส.1) หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง8312 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25635720 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 25639130 มี.ค. 63
ประกาศฯ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง10218 ต.ค. 62
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563591 ต.ค. 62
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563551 ต.ค. 62
ประกาศฯ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.สวนแตง ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่511 ต.ค. 62
ประกาศฯ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.สวนแตง ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่661 ต.ค. 62
ประกาศฯ แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563541 ต.ค. 62
ประกาศฯ ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ661 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 256210030 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 256215615 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB