เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 25633520 ส.ค. 63
ประกาศฯ การขยายเวลาประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง (ภ.ด.ส.1) หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3012 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25634320 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 25637830 มี.ค. 63
ประกาศฯ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง7318 ต.ค. 62
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563431 ต.ค. 62
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563461 ต.ค. 62
ประกาศฯ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.สวนแตง ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่421 ต.ค. 62
ประกาศฯ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.สวนแตง ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่551 ต.ค. 62
ประกาศฯ แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563451 ต.ค. 62
ประกาศฯ ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ571 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 25628630 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 256214315 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 25621063 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้มาประเมิน และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25619730 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB