เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 91718 ก.ย. 63
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25631310 ก.ย. 63
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2563149 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2563148 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641001 ก.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ4127 ส.ค. 63
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 25632526 ส.ค. 63
การออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 25634424 ส.ค. 63
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 25634121 ส.ค. 63
เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหลและการซ้อมอพยพดับเพลิง โดย บ.ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โครงการสุพรรณบุรี)5420 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 25633520 ส.ค. 63
โครงการปลูกผักสวนครัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636020 ส.ค. 63
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/25636113 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2511 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓5111 ส.ค. 63
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 25631510 ส.ค. 63
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (Local Performance Assessment : LPA)607 ส.ค. 63
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563473 ส.ค. 63
ทำความสะอาดร่องระบายน้ำ บริเวณตลาดหน้าวัดสังฆจายเถร หมู่ที่ 81530 ก.ค. 63
นำจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3124 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/20 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB