เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 256339 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 256358 ก.ค. 63
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 แด่วัดในพื้นที่ จำนวน 5 วัด43 ก.ค. 63
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักศึกษาและนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาฯ และการให้ความช่วยเหลือฯ ปี 256332 ก.ค. 63
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณ ศพด. และโรงเรียนในพื้นที่330 มิ.ย. 63
นายก อบต. มอบหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับโรงเรียนในพื้นที่330 มิ.ย. 63
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 5426 มิ.ย. 63
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 9 ตำบลสวนแตง625 มิ.ย. 63
การประชุมผู้ปกครองของ ศพด. และให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019525 มิ.ย. 63
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ การทำหมอนรองคอรูปสัตว์ ปี 2563425 มิ.ย. 63
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ม.3 ม.81119 มิ.ย. 63
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563817 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันฉีดพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบท เพื่อป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ1216 มิ.ย. 63
ประกาศฯ การขยายเวลาประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง (ภ.ด.ส.1) หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง612 มิ.ย. 63
ร่วมทำบุญโรงทาน "อิ่มท้อง สู้โควิด 19" ณ บริเวณหน้าบ้านกำนันชาญชัย โสภาศรีพันธ์ วันสุดท้าย3110 มิ.ย. 63
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 256369 มิ.ย. 63
นายก อบต. จัดทำเสื้อมอบให้กับ อสม. จำนวน 147 คน358 มิ.ย. 63
พิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ "หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ การทำหมอนรองคอรูปสัตว์"338 มิ.ย. 63
มอบเงิน พม. เยียวยาคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 คนละ 1,000 บาท375 มิ.ย. 63
ร่วมทำบุญโรงทาน "อิ่มท้อง สู้โควิด 19" ณ บริเวณหน้าบ้านกำนันชาญชัย โสภาศรีพันธ์325 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/18 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB