นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 99 คน

เยี่ยมชม 48,547 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารร่วมกับชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาประเพณี และการกีฬา "ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ก่อสร้างถนนให้เพียงพอต่อการคมนาคม และการขนส่งของประชาชน
- จัดหาและจัดสร้างแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ และเพียงพอ
- ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีคุณภาพที่ดี
- ติดตั้ง ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะที่มีมาตรฐาน
- การวางรากฐานระบบผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบริหารจัดการที่ดีและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
- เผยแพร่และอบรมให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และอื่นๆและเกิดประสิทธิภาพ
- การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน
- ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และการจัดเก็บรายได้อื่นๆให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสารพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพชีวิตที่ดี การกีฬา วัฒนธรรมประเพณีและปัญหายาเสพติด
- ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้ทุกด้าน แก่ประชาชนทั่วไปให้มีศักยภาพ และความสามารถ
- ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
- จัดตั้งและฝึกอบรมอปพร.ในพื้นที่
- ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้แก่ประชาชนในพื้นที่
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ
- การอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน เด็ก และเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดระบบการป้องกันและควบคุมมลพิษ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบริการทางสาธรณสุข
- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการกำจัดขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
เปลี่ยนภาษา