นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 68,430 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายวิเชียร ปัดชาบุก

  ประธานสภาอบต.สวนแตง

 • นายเฉลา พงษ์สุทัศน์

  รองประธานสภาอบต.สวนแตง

 • พันจ่าเอกวีระ หกสาย

  เลขานุการสภาอบต.สวนแตงสมาชิกสภา

 • นายจรุญ พรมเดช

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายอัฐกฤตย์ ขำศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายธนธัช เรือนเพชร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายคล้อย พันยิ้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสวงค์ สุขเจรญนุกูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายจรูญ กาละพงศ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายวิโรจน์ เปียปาน

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสุจินต์ จ่าพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสาวทิพวิมล วงษ์แก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายธนกฤต โพธิ์ศรีทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายอำนาจ ศรีเหรา

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายชาญ ชีพนุรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายเฉลา พงษ์สุทัศน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายวิเชียร ปัดชาบุก

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายทองขาว วิญญาคูณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายประเสริฐ พักเรือนดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 9เปลี่ยนภาษา