นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 48,503 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • พันจ่าเอกวีระ หกสาย

  ปลัดอบต.สวนแตง

 • นางรังวัลย์ เกตุมณี

  รองปลัดอบต.สวนแตงสำนักปลัด

 • นางสาววัลลภา เจ็ดกริช

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายวัชระชัย มณเฑียร

  นิติกร

 • นางสุดารัตน์ อินทร์แตง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสุภีร์ สมมาก

  นักทรัพยากรบุคคล

 • น.ส.ณิชาพัช ฮวดหอม

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสมัย แสงใส

  นักการ

 • นายเฉลิมพงษ์ ดีเสือ

  พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง

 • นางชริญรัช สาตร์ปราง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวรณัฐศรินทร์ ฐิติชรินกุล

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางกนกกาญจน์ ศุขเกษม

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางเรณู ทองรอด

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวอำพวรรณ ปานจันทร์

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นายถวิล ชีพนุรัตน์

  พนักงานขับรถยนต์

กองช่าง

 • นายทรงยศ พงษ์เพ็ง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสิริเดช รอดพ่วง

  นายช่างโยธา

 • นายประสิทธิ์ ทองเจริญ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายถวัลย์ ชีพนุรัตน์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวิวัฒน์ แก้วบัวดี

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นายธรรมนูญ หาญกล้า

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางวันเพ็ญ อุยนันทพิทักษ์

  ครู

 • นางสาวสาลินี สุนจิรัตน์

  ครู

 • นางอัญชลี พิมพ์เสนา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

กองสาธารณสุขฯ

 • นางรังวัลย์ เกตุมณี

  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

 • นายมนูน พรมเดช

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายแสน หอมไม่หาย

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ตรวจสอบภายใน

 • น.ส.ปรานี อิ่มพันธแบน

  นักวิชาการตรวจสอบภายในเปลี่ยนภาษา