นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 68,406 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 เม.ย. 64แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แชร์  
8 เม.ย. 64คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 105/2564 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
5 เม.ย. 64คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 103/2564 เรื่อง การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ แชร์  
10 มี.ค. 64ประกาศ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ แชร์  
4 ก.พ. 64คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 025/2564 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลมีวิทยฐานะครูชำนาญการ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ แชร์  
28 ต.ค. 63คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 290/2563 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
12 ต.ค. 63แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 แชร์  
24 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
24 มิ.ย. 63แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
21 ก.พ. 63คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 046/2563 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม แชร์  
2 ต.ค. 62คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 354/2562 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงาน แชร์  
1 พ.ค. 62คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 128/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ กรณีสอบคัดเลือก แชร์  
30 เม.ย. 62คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 128/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล แชร์  
19 เม.ย. 62ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
1 ต.ค. 61แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
1 ต.ค. 61แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา