นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 218 คน

เยี่ยมชม 10,038 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ เชิดชูเกียรติพนักงานของ อบต.สวนแตง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
24 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
24 มิ.ย. 63แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
24 มิ.ย. 63รายการผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
24 มิ.ย. 63แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
3 เม.ย. 63ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) แชร์  
13 มี.ค. 63ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) แชร์  
21 ก.พ. 63คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 046/2563 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม แชร์  
14 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
9 ต.ค. 62ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)  แชร์  
2 ต.ค. 62คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 354/2562 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงาน แชร์  
27 ก.ย. 62ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) แชร์  
1 พ.ค. 62คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 128/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ กรณีสอบคัดเลือก แชร์  
30 เม.ย. 62คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 128/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล แชร์  
8 ก.พ. 62ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น แชร์  
1 ต.ค. 61แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
1 ต.ค. 61แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา