เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ เชิดชูเกียรติพนักงานของ อบต.สวนแตง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563149
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล137
แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563146
รายการผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562145
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563136
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง)159
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)136
คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 046/2563 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม145
รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562130
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) 122
คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 354/2562 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงาน123
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)118
คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 128/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ กรณีสอบคัดเลือก125
คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 128/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล129
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น124
แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563197
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563181

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB