เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง337
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563356
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2562149
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม)135
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสาธารณสุขฯ)140
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองการศึกษาฯ)134
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองช่าง)133
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองคลัง)136
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สำนักปลัด)144
ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ151
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน168
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส139
ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สวนแตง138
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ131
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)195
แผนปฏฺืบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561153

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB