เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง4213
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563152
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต149
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 63) 144
ประกาศฯ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต.สวนแตง149
ประกาศฯ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง141
ประกาศฯ การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.สวนแตง ประจำปีงบประมาณ 2563144
ประกาศฯ มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ140
ประกาศฯ ใช้มาตรการป้องกันการรับสินบน154
ประกาศฯ ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน145
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)129
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563124
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563138
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633982
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2562188
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม)189
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสาธารณสุขฯ)180
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองการศึกษาฯ)163
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองช่าง)165
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองคลัง)181

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB