เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563110
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต18
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 63) 110
ประกาศฯ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต.สวนแตง112
ประกาศฯ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง16
ประกาศฯ การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.สวนแตง ประจำปีงบประมาณ 256316
ประกาศฯ มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ16
ประกาศฯ ใช้มาตรการป้องกันการรับสินบน111
ประกาศฯ ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน16
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)14
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256317
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง375
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633288
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2562164
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม)151
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสาธารณสุขฯ)150
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองการศึกษาฯ)145
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองช่าง)143
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองคลัง)149
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สำนักปลัด)158

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB