เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564123
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)135
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)137
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ เชิดชูเกียรติพนักงานของ อบต.สวนแตง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล117
แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563126
รายการผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562130
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563119
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563132
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต133
แผนดำเนินงานประจำปี 2563130
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4)139
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)142
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565159
แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ.2561 - 2565137
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 63) 125
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง)124
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 123
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)117
คำสั่ง อบต.สวนแตง ที่ 046/2563 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม119

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB