นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 68,367 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ แชร์  
30 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี แชร์  
30 มี.ค. 64คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
30 มี.ค. 64คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
27 มิ.ย. 62ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
25 ม.ค. 62รายงานการปรับปรุงภารกิจการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง แชร์  
10 ต.ค. 61คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์ แชร์  
2 ต.ค. 61คู่มือ การปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรแกรม DBD) แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ แชร์  
22 ส.ค. 61ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างฯ แชร์  
25 ก.ค. 61คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา