เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 256218322 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง1858 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง1765 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ประจำปี 2562 2261 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี 25622091 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถบรรทุกจัดเก็บมูล1061 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปี 25621011 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง851 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการในส่วนงานต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 25611141 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า9321 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย9120 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม10619 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด9117 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการผู้สูงอายุ 25619017 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง9017 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบ 3 สูบ กองสาธารณสุขฯ9012 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมฯ กองสวัสดิการสังคม7912 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 2561 10312 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสาร โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 25618012 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนม ปิดเทอม 1/256110112 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB