เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานส่วนการคลัง

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 62 โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 13 ม.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานส่วนการคลัง โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน.pdf2.60 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานส่วนการคลัง

0.02s. 0.50MB