เมนูหลัก

บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 22 พ.ค. 63 หมวดหมู่ ดาวน์โหลด โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้พิจารณาคำร้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือฯ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 786 ครอบครัว รายละเอียดปรากฎตามบัญชีรายชื่อ

เอกสารทั้งหมด 10 ชุด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือฯ.pdf324.85 KB
หมู่ 1.pdf44.22 KB
หมู่ 2.pdf39.60 KB
หมู่ 3.pdf80.38 KB
หมู่ 4.pdf36.14 KB
หมู่ 5.pdf41.91 KB
หมู่ 6.pdf38.12 KB
หมู่ 7.pdf38.88 KB
หมู่ 8.pdf39.60 KB
หมู่ 9.pdf42.66 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

0.03s. 0.50MB