เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)10512
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563148
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) 119
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)119
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562119
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง พ.ศ.2562153
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง166
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (พฤษภาคม)1326
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (เมษายน)161
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มีนาคม)153
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (กุมภาพันธ์)144
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม)145
รายงานการปรับปรุงภารกิจการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง311
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2561192
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561196
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ184
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540273
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์/การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/การเลิกประกอบพาณิชยกิจ1369
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย5105
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างฯ164

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB