เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง166
รายงานการปรับปรุงภารกิจการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง311
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ185
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างฯ165

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB