นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 48,537 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

    องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 24/4 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร และศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 28 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321

    องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางและมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2539 มีพื้นที่ทั้งหมด 43.51 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 27,193 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง และ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นที่ลุ่มบริเวณ หมู่ที่1 (บ้านดอนระกำ) หมู่ที่ 2 (บ้านไผ่แปลกแม่) , หมู่ที่ 3 (บ้านวังฆ้อง) และ หมู่ที่ 6 (บ้านไผ่ลูกนก)


ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของตำบลสวนแตง โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมมี 3 ฤดูกาล ได้แก่

ฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อนและแห้งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน
ฤดูฝนตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมและจะตกชุกเดือนกันยายน
ฤดูหนาวตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคมฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วงๆ ช่วงหนาวเย็นที่สุด อยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม

จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านพื้นที่
(ตร.กม.)
ชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือนความหนาแน่นประชากร ต่อตร.กม.
1บ้านดอนระกำ 6366416782205130
2บ้านไผ่แปลกแม่6317350667181111
3บ้านวังฆ้อง7.516336521,285332171
4บ้านอุโมงค์214016130176150
5บ้านป่าสำดำ6351400751223 125
6บ้านไผ่ลูกนก4257274531150 132
7บ้านดอนคูณ5324362686179 137
8บ้านท่าช้าง3256264520127173
9บ้านหนองกระทุ่ม4276303579152121
รวม43.51 2,9203,182 6,1021,625

ข้อมูล - ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2561
ที่มา - สำนักบริหารทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี


ช่วงอายุ และ จำนวนประชากร
แยกตามช่วงอายุ หญิงชายหมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน636 646อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร1,8531,971อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ389 556อายุมากกว่า 60 ปี
รวม2,878 3,174รวมทั้งสิ้น 6,060 คน
เปลี่ยนภาษา