เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมภายในตำบล อาศัยเส้นทางคมนาคมทางบก โดยรถยนต์ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญได้แก่

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๓๑๘
(ดอนแจง-เก้าห้อง)
ถนนอบจ.สพ.๒๐๐๔
(วัดสังฆจายเถร-บ้านไผ่ลูกนก)
ถนนกรมโยธาธิการ สพ.๒๐๐๗
(บ้านดอนโพธิ์ทอง-บ้านสะพานดำ)
ถนนอบจ.สพ.๒๐๗๐
(บ้านดอนคูณ-บ้านไร่)
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สพถ.110-03
(บ้านสังฆจายเถร)
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สพถ.110-02
(บ้านดอนระกำ)
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สพถ.110-01
(บ้านวังฆ้อง-บ้านหนองกระทุ่ม)
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สพถ. 110-04
(บ้านวังฆ้อง-บ้านดอนระกำ)


ทางด้านการบริการรถรับ-ส่ง
มีรถ บขส.สายสุพรรณบุรี – กาญจนบุรี , และสายสุพรรณบุรี – กรุงเทพฯ รถเมล์ภายในหมู่บ้านสายมะขามล้ม-อู่ทอง

การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล สภาพถนนซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและชุมชนบางช่วงเป็นถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนดิน ถนนลงหินคลุกและถนนลูกรังซึ่งมีสภาพดีและมีการชำรุดบางส่วนภายในเขตพื้นที่โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสารเป็นส่วนใหญ่

- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง - เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง0.01s. 0.50MB