นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
035 969 667

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 48,509 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่, โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก, โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
- โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร(โรงเรียนขยายโอกาส)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน /ห้องสมุดประชาชน ๑ แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๒ (บ้านไผ่แปลกแม่)

จำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.สวนแตง

ปี 2557ปี 2558ปี 2559
ระดับชั้นรร.วัดสังฆจายเถรวัดไผ่ลูกนกวัดไผ่แปลกแม่รร.วัดสังฆจายเถรวัดไผ่ลูกนกวัดไผ่แปลกแม่รร.วัดสังฆจายเถรวัดไผ่ลูกนกวัดไผ่แปลกแม่
อนุบาล 1 17 17 8 19 20 3 26 24 1
อนุบาล 2 26 17 12 17 7 1 27 4 -
ป.1 18 5 10 25 9 9 20 8 2
ป.2 29 9 9 19 5 8 16 6 1
ป.3 39 13 6 26 9 9 26 11 9
ป.4 23 6 6 38 11 6 23 5 8
ป.5 28 11 3 22 5 6 29 11 9
ป.6 30 4 8 30 10 2 38 11 5
ม.1 29 --29--22--
ม.2 27 --27--24--
ม.3 16 --22--23--
รวม282 82 62 274 70 46 274 80 35


สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่งได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ลูกนก
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังฆจายเถร

อัตราการมีส้วมใช้ ร้อยละ 100 และใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100ศาสนา

วัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดการ้อง วัดม่วง
วัดศรีสันต์มณฑาราม(วัดไผ่แปลกแม่) วัดใหม่เจริญผล(วัดไผ่ลูกนก)
วัดสังฆจายเถร
เปลี่ยนภาษา