เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ตำบลสวนแตงมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประมาณร้อยละ 98 และส่วนที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าสาธารณะ ได้มีการดำเนินงานขยายเขตการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาแล้วอย่างต่อเนื่องทุกปีการประปา

ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากระบบประปาส่วนภูมิภาค เช่นหมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,7 ,8 และ 9
น้ำประปาหมู่บ้าน ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ เป็นหมู่ที่ 1
0.01s. 0.50MB